Som du har ordinerats Optune kommer bolaget Novocure Limited, dess närstående företag och dess dotterbolag (nedan kallat ”Novocure” eller ”vi”) att begära att du (eller din vårdgivare) lämnar information om din användning av Optune. I denna integritetspolicy beskriver vi hur dina personuppgifter används och vilka rättigheter du har gällande dessa uppgifter.

1. Av oss insamlade personuppgifter

När du fyller i beställningsformuläret och undertecknar serviceavtalet i början av din Optune-behandling och ibland under behandlingen lämnar du ut information till oss som kan innehålla följande personuppgifter:

Identitets- och kontaktuppgifter: Du lämnar ut ditt för- och efternamn, din e-postadress, hemadress, fast telefonnummer, mobiltelefonnummer, ditt kön och födelsedatum, officiella identitetshandlingar och medborgarskap samt kontaktuppgifter för nödsituationer och/eller din vårdgivares kontaktuppgifter åt oss.

Information om ditt hälsotillstånd: Du (eller din vårdgivare) ger oss information om din sjukdom och diagnos. Informationen inkluderar den patientjournal som din läkare har tagit fram (bl.a. blodprov, diagnoser, behandlingshistoria, blodtryck, undersökningsresultat, utvärderingar från behandlande läkare, behandlingar och operationer, föreskrivna läkemedel) eller biometrisk information (till exempel MRT- eller CT-undersökningar som är relevanta för din behandling).

Information om din sjukförsäkring: Du ger oss information om ersättningar från din sjukförsäkring.

Information om din vårdgivare: Du informerar oss om din vårdgivares kontaktuppgifter.

2. Användning av dina personuppgifter och rättsliga grund för behandling av dem

Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål: för att skicka Optune-enheten till dig, för att ge dig kontinuerlig vård under din Optune-behandling, kontakta dig eller din vårdgivare angående din Optune-behandling och för att hjälpa dig att få ersättning för behandlingskostnaderna från sjukförsäkringen. Om du inte informerar oss om dina personuppgifter kan vi inte erbjuda dig detta stöd och denna vård. Vi använder också dina personuppgifter för att förbättra Optune-enheten, skydda våra rättigheter och uppfylla våra juridiska skyldigheter. Detta behandlas mer detaljerat nedan. Vi vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter (se avsnitt 6).

  • Leverans, användning och support av Optune: Vi använder dina personuppgifter för att skicka Optune-enheten till din bostad eller till din vårdgivares kontor. Vi använder dina personuppgifter (t.ex. patientjournal eller MRT) för att anpassa Optune-enheten till din sjukdom och diagnos. Vi använder dina personuppgifter för att i ditt hem eller hos din vårdgivare initialt och fortlöpande tillhandahålla support genom våra serviceexperter (t.ex. teknisk support, kontroll av enhetens överensstämmelse). Vi använder dina personuppgifter så att våra vårdkoordinatorer initialt och fortlöpande kan ge dig och din vårdgivare support i din Optune-behandling. Vi använder dina personuppgifter så att våra experter i återbetalning kan hjälpa dig när du ansöker om kostnadsersättning för Optune-behandlingen hos sjukförsäkringen.
  • Identifiera och förebygga av bedrägeri: Vi använder dina personuppgifter för att kontrollera dina identitets- och försäkringsuppgifter och för att identifiera och förebygga eventuellt bedrägeri, identitetsstöld eller missbruk av våra tjänster.
  • Optimering och förbättring av våra tjänster: Vi använder dina personuppgifter och andra patienters uppgifter för att få inblick i användningen av Optune, liksom för att förbättra enheten, vår service och vår support.

Rättslig grund för användningen: Vi kan använda dina personuppgifter enligt ovan för att uppfylla de skyldigheter vi har ingått i det serviceavtal som har slutits med dig.

Villkor för behandling av uppgifter om din hälsa: Vi kan använda dina personuppgifter om din hälsa enligt ovan om det är av allmänt intresse för hälso- och sjukvården, exempelvis för att säkerställa att de högsta säkerhetsstandarderna uppfylls för vår Optune-enhet.

Med ditt uttryckliga samtycke: Vi kan inhämta ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter för andra specifika ändamål. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till denna behandling när som helst.

3. Överföring av personuppgifter och rättslig grund för detta

Vi kan överföra dina personuppgifter till andra företag inom Novocure-koncernen, till tredjepartsleverantörer som är involverade i leveransen och supporten av Optune, till din vårdgivare och när det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter.

  1. Överföring till andra företag inom Novocure-koncernen: Vi lämnar ut dina uppgifter till företag i Novocure-koncernen, oss närstående företag och våra dotterbolag för att administrera patientrelationen, för redovisningen och för redovisningsrelaterade ändamål samt i samband med vår normala verksamhet. Dessutom skulle vi lämna ut dina personuppgifter i händelse av en fusion, förvärv, konsolidering, förändring av kontroll eller försäljning av hela eller delar av våra tillgångar och vid konkurs eller likvidation.
  2. Överföring till din vårdgivare: Vi delar dina uppgifter med din vårdgivare om det krävs i samband med din Optune-behandling. Våra serviceexperter (inklusive våra avtalspartner) och vårdkoordinatorer för ett nära samarbete med din vårdgivare under hela din Optune-behandlingstid, för att informera oss om Optune-enhetens överensstämmelse och din användning av enheten.
  3. Överföring till våra tjänsteleverantörer: Vi delar dina uppgifter med tjänsteleverantörer som samarbetar med oss för att leverera Optune-enheten och ge support under Optune-behandlingen i enlighet med denna integritetspolicy. Dessa kan innefatta våra externa serviceexperter som ger dig vård i ditt hem eller hos din vårdgivare, din vårdgivare, anlitade radiologer, personer som utvärderar din MRI och andra CT-undersökningar för att anpassa Optune-behandlingen till dig, samt IT-leverantörer som är värdar för vår patientdatabas. Alla personuppgifter som lämnas ut till tredje part skyddas av ett avtal som säkerställer att uppgifterna endast används i överenskommet syfte.

Därutöver kan vi lämna ut dina personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster eller bedrägerier i enlighet med relevanta lagar, förordningar, rättsliga förfaranden eller verkställbara officiella krav, om vi av statliga myndigheter uppmanas göra det eller om vi anser att överföringen tjänar till att skydda våra rättigheter och egendom eller andra personers rättigheter, egendom och säkerhet, inklusive konsulter, brottsbekämpande myndigheter, rättsliga och tillsynsmyndigheter samt hälsovårdsorgan som Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

Rättslig grund för överföringen: Vi kan överföra dina personuppgifter enligt ovan för att uppfylla de skyldigheter vi har ingått i det serviceavtal som har slutits med dig.

Villkor för överföring av uppgifter om din hälsa: Vi kan överföra dina personuppgifter om din hälsa enligt ovan om det är av allmänt intresse för hälso- och sjukvården, till exempel för att säkerställa att de högsta säkerhetsstandarderna uppfylls för vår Optune-enhet.

4. Dina rättigheter avseende dina personuppgifter

Om vår behandling av dina personuppgifter omfattas av den Europeiska unionens dataskyddsbestämmelser har du följande rättigheter:

  • Du kan under vissa omständigheter få kopior av dina personuppgifter.
  • Du kan begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om de är felaktiga, om du anser att behandlingen är olaglig eller om du motsätter dig behandlingen av dina uppgifter av någon annan anledning, eller om Novocure inte längre behöver dina uppgifter, men du behöver dem i samband med ett rättsligt anspråk.
  • Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter raderas, i den mån det är tillåtet enligt lag.

Uppgifterna raderas enligt de gällande bestämmelser gällande juridisk och etisk rapportering resp. arkivering eller lagring av dokumentation, som vi är förpliktigade att följa.

Om du vill utöva ovanstående rättigheter, skriv till följande adress:

NVCR Sweden Filial
PO Box 809
101 36 Stockholm
Sweden

Tillhanda EU Data Protection Officer Anastasios Papadopoulos c/o Todd Longworth, General Counsel and Privacy Officer

dataprotection@novocure.com

Tel. +41 41 455 36 00

Var god och skicka inte några okrypterade personuppgifter via e-post till oss. Vi hänvisar till att vi måste kontrollera äktheten i alla brev som vi mottar via e-post om att få information om personuppgifter eller ändra dem den.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål hos Datainspektionen, ansvarig EU-tillsynsmyndighet för dataskydd om du anser att behandlingen av dina uppgifter inte överensstämmer med gällande dataskyddsbestämmelser.

5. Lagring av dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för det syfte för vilket du lämnade ut dem till oss och i enlighet med de lagringsperioder som vi fastlagt i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. Vi kan spara dina personuppgifter längre, i den utsträckning som krävs av gällande lag och föreskrifter och/eller för att skydda våra rättigheter eller det krävs p.g.a. vissa affärsbehov.

Vi hänvisar även till att även om du begär att radering av dina personuppgifter raderas de eventuellt inte omedelbart av våra tredjepartsleverantörer och de raderade uppgifterna kan eventuellt vara kvar i säkerhetskopior under en rimlig tidsperiod.

6. Säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter

Säkerheten för dina personuppgifter är mycket viktig för oss. Vi vidtar rimliga försiktighetsåtgärder, inklusive tekniska, administrativa och materiella säkerhetsåtgärder, för att skydda de tillhandahållna personuppgifterna mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, överföring, ändring och radering.

7. Överföring av dina personuppgifter till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Om vi lämnar ut dina personuppgifter till andra Novocure-företag eller tredjepartsföretag kan det hända att uppgifterna överförs till ett icke-EES-land och sparas eller behandlas där, inklusive till länder vars dataskyddsbestämmelser inte överensstämmer med gällande bestämmelser i ditt hemland. Genom att ingå ett serviceavtal med Novocure för din Optune-behandling samtycker du till denna överföring, lagring eller behandling.

Vi vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna integritetspolicy. För att säkerställa en effektiv dataskyddsnivå, i synnerhet när personuppgifter överförs till länder utanför EES och Schweiz, håller Novocure på att sluta ett koncerninternt dataöverföringsavtal mellan närstående företag, som innehåller ett system med principer, regler och verktyg som bygger på europeisk lagstiftning.

8. Kontaktperson för frågor och klagomål

Om du har frågor eller betänklighet angående behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta:

NVCR Sweden Filial
PO Box 809
101 36 Stockholm
Sweden

Tillhanda EU Data Protection Officer Anastasios Papadopoulos c/o Todd Longworth, General Counsel and Privacy Officer

dataprotection@novocure.com

Tel. +41 41 455 36 00

Sign up for our exclusive newsletter to get the latest update.

GO
Thank you for subscribing
Vi har uppdaterat vår dataskyddspolicy. Du hittar ytterligare information i vårdataskydds- och cookiepolicy
+