FORSKNINGSDATA

STUDIEN FÖR GODKÄNNANDE HETER EF-14: BEHANDLING AV NYDIAGNOSTISERAT GLIOBLASTOM MED OPTUNE [1]

I en randomiserad fas III-studie studerades 695 patienter med nydiagnostiserat glioblastom. Efter operation fick kombinationsbehandling med strålning och cytostatika (temozolomid – TMZ). Därefter behandlades patienterna antingen med enbart underhållsbehandling med temozolomid eller dessutom med Optune (Optune + TMZ).

Resultaten av EF-14-studien visar att kombinationen av Optune och TMZ är statistiskt signifikant överlägsen jämfört med enbart TMZ-behandling. Om du vill veta mera om hur det påverkar prognosen kontakta din läkare.

Signifikant förbättrat medianvärde för total överlevnad

I långtidsanalysen av EF-14-studien var medianen för total överlevnad, från tidpunkten för randomisering, för de personer som behandlades med Optune + TMZ 20,9 månader jämfört med 16,0 månader i gruppen som fick enbart TMZ.

Dessa data visar också att kombinationsbehandlingen med Optune + TMZ signifikant ökar överlevnaden för patienter med nydiagnostiserat glioblastom under 5 år, jämfört med enbart TMZ-behandling.

1. Stupp R et al., JAMA 2017, 318:2306-2316

Sign up for our exclusive newsletter to get the latest update.

GO
Thank you for subscribing
Vi har uppdaterat vår dataskyddspolicy. Du hittar ytterligare information i vårdataskydds- och cookiepolicy
+