Webbplatsen www.optune.se (nedan kallad ”webbplats”) drivs av Novocure GmbH (nedan kallad ”Novocure”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”).

Novocure GmbH ansvarar för det innehåll på webbplatsen som rör dataskydd. Vi ser dina personuppgifters betydelse och är förpliktigade att beakta och skydda dem.

Denna dataskyddspolicy gäller Novocures insamling och användning av information medan du besöker och använder webbplatsen. Om du befinner dig i Europeiska unionen (”EU”) kan du ha särskilda rättigheter och skyldigheter angående dina personuppgifter, information som samlats in av Novocure (såsom förklaras nedan); Novocure är personuppgiftsansvarig enligt EU:s dataskyddslagstiftning, i den mån det är nödvändigt och tillämpligt.

Under vissa omständigheter regleras vår användning av dina uppgifter genom lagen Health Information Portability and Accountability Act (allmänt känd som ”HIPAA”). Det kan exempelvis vara fallet om du deltar i en av våra kliniska studier. Eventuellt tillämpas även vår HIPAA-integritetspolicy på www.Novocure.com. Om du har några frågor om vilken policy som gäller den information du tillhandahåller, kontakta oss på dataprotection@novocure.com.

Läs denna dataskyddspolicy noggrant så att du vet vilka av dina uppgifter vi lagrar, till vem de kan överföras, vad du har för möjligheter gällande lagring av dina personuppgifter, vilka rättigheter har du gällande denna information och vilka säkerhetsåtgärder vi vidtar för att skydda dina personuppgifter. Denna dataskyddspolicy ingår även i de Allmänna villkor som gäller för denna webbsida (nedan kallade ”Allmänna villkor”).

Genom att använda denna webbplats godkänner du våra Allmänna villkor och denna dataskyddspolicy. Vi granskar vår dataskyddspolicy och våra dataskyddsmetoder då och då för att kontrollera att gällande lag följs och för att optimera och vidareutveckla dessa, eftersom det är mycket viktigt för oss att skydda dina personuppgifter.
Eventuella ändringar i vår dataskyddspolicy kommer att läggas ut på denna sida i framtiden, och eventuellt får du kännedom om detta per e-post. Vänligen kolla här regelbundet så att du inte missar några uppdateringar eller ändringar av vår dataskyddspolicy. Dataskyddspolicyn uppdaterades senast i maj 2017 och du hittar den här.

PERSONUPPGIFTER

Den beteckning ”personuppgifter” som används i denna dataskyddspolicy avser information som ditt namn, födelsedatum, e-postadress resp. postadress eller telefonnummer som kan användas för att identifiera dig. I regel kommer vi endast behandla dina personuppgifter som uppstår under ditt besök på denna webbplats i enlighet med vår dataskyddspolicy. Vi förbehåller oss emellertid rätten att ytterligare behandla uppgifterna i den utsträckning som tillåts eller krävs enligt lag eller i händelse av rättslig eller straffrättslig utredning. I följande avsnitt beskrivs hur och när vi samlar in dina personuppgifter och vad vi gör med dem. contact

INSAMLADE PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig: Information som tillhandahålls av dig: Om du skickar oss ett e-postmeddelande till den e-postadress som anges på kontaktsidan på vår webbplats, eller om du kommunicerar med oss på annat sätt, t.ex. via telefon, kommer de personuppgifter du tillhandahåller (som också kan innehålla information om ditt hälsotillstånd) samlas in och behandlas av Novocure. Detta inkluderar uppgifter som ditt namn, din e-postadress och/eller ditt telefonnummer samt information om ditt hälsotillstånd och information om t.ex. en oönskad händelse, om du har rapporterat om det i ditt e-postmeddelande.

Information som vi samlar in från dig: Vi samlar också automatiskt information från alla besökare på webbplatsen vid varje enskilt besök på vår webbplats. När du öppnar vår webbplats sparar vår automatiska datainsamling teknisk data, bl.a. cookies och andra vanliga teknologier. Med dessa tekniska möjligheter samlas viss standardinformation in som din webbläsare skickar till webbplatsen, t.ex. din webbläsares typ och språk, åtkomsttider och adressen till webbplatsen från vilken du kom till vår webbplats. Information kan också samlas in via din IP-adress eller klickströmsdata på vår webbplats (exempelvis de sidor du tittat på, klickade länkar och liknande beteende i samband med din användning av webbplatsen).

BARN

Vår webbplats riktar sig till vuxna. Vi samlar inte in eller använder några personuppgifter för personer under 16 år. Skulle vi märka att vi har samlat in sådana uppgifter tar vi genast bort dem.

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in dina personuppgifter (som även kan innehålla känsliga personuppgifter) och använder eventuellt dessa personuppgifter i enlighet med denna dataskyddspolicy för följande ändamål:

(i) för att kontakta dig så att du kan svara på våra insamlingar och förfrågningar (med ditt föregående samtycke);
(ii) för interna företagsändamål, bl.a. statistiska analyser och registreringar;
(iii) för en individuell anpassning av webbplatsen till dina behov och till stöd för dig medan du använder webbplatsen;
(iv) för att skicka reklammeddelanden om våra produkter till dig (med ditt samtycke);
(v) för att administrera, felsöka och optimera webbplatsen så att vi får en bättre bild av vem som använder vår webbplats, och därmed bättre förstå vilka intressen och behov besökarna har;
(vi) för att se till att information om oönskade händelser och andra rapporter som vi har fått från dig inte publiceras och kan inte föras vidare till obehöriga tredje parter;
(vii) för att leva upp till tillämpliga lagar och regler eller praktiska riktlinjer; och
(viii) för att hävda de rättsliga villkor som reglerar din användning av webbplatsen.

DELNINGAV INFORMATION

Närstående företag: Vi delar dina personuppgifter med våra närstående företag, om det behövs för att tjäna det syfte i vilket informationen samlades in, inklusive tillhandahållande av vår produkt eller kommunikation med dig.

Tjänsteleverantör: Vi utbyter information med tjänsteleverantörer som hjälper oss med vissa funktioner på webbplatsen och tillhandahållandet av produkten. Det handlar om att: direktmarknadsföring, webbhotell, analys och teknisk support. Alla tjänsteleverantörer måste följa vår dataskyddspolicy och de får endast använda uppgifterna i den mån det ingår i tillhandahållandet av tjänster till oss.

Informationens säkerhet: Servern från vilken webbplatsen drivs identifierar automatiskt en dator via dess IP-adress. Om vi bedömer att webbplatsen har missbrukats eller att du har orsakat skador eller har försökt skada webbplatsen, kan vi inleda en undersökning och samarbeta med relevanta brottsbekämpande myndigheter för att skydda våra rättigheter och vår egendom. Som en del av sådan utredning kan dina personuppgifter avslöjas.

Överensstämmelse med lagliga skyldigheter: På samma sätt offentliggör vi dina personuppgifter i enlighet med gällande lag, gällande förordningar, rättsliga förfaranden eller bindande officiella förfrågningar eller på uppmaning från statliga myndigheter eller om vi anser att offentliggörandet tjänar till att skydda våra rättigheter och vår egendom och/eller eller tredje parts rättigheter, egendom eller säkerhet, bland annat rådgivare, åklagare, rättsliga och tillsynsmyndigheter samt hälsovårdsmyndigheter som Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

Affärsomstrukturering: Vi överför dina personuppgifter till tredje part om vi är inblandade i en fusion, förvärv eller omstrukturering eller om våra tillgångar eller aktier helt eller delvis övertas eller om vår efterträdare tar kontroll över vårt företag eller del av vårt företag, om vi är involverade i en likvidationsprocess.

RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina personuppgifter för de ovan beskrivna syftena, baserat på följande rättsliga grunder:

(i) Med ditt samtycke: Vi ber om ditt samtycke att behandla dina personuppgifter för specifika ändamål. Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Vi skickar t.ex. e-postuppdateringar om nya funktioner eller våra produkter. Du kan när som helst avregistrera dig från denna sändlista.

(ii) För våra legitima intressen: Vi behandlar din information för våra och tredje parts legitima intressen, samtidigt som vi vidtar lämpliga åtgärder för att skydda din integritet. Vi behandlar dina uppgifter för att de exempelvis ska hjälpa oss i följande fall:
• Tillhandahålla, underhålla och förbättra vår webbplats;
• Genomföra analyser och forskningar för att förbättra webbplatsens exakthet, effektivitet, användbarhet eller popularitet;
• Förbättra webbplatsens innehåll och funktioner eller utveckla nytt innehåll och funktioner;
• Reklam för innehållet på webbplatsen;
• Upptäcka, förebygga eller på annat sätt hantera bedrägeri, missbruk, säkerhet eller tekniska frågor som rör vår webbplats;
• Skydda Novocures, våra anställdas eller allmänhetens rättigheter, egendom eller säkerhet enligt vad som krävs eller är tillåtet enligt lag;
• Information lämnas ut till våra tredjepartsleverantörer i samband med hanteringen eller optimeringen av vår webbplats;
• Information lämnas ut till tredje part i samband med en omorganisation av verksamheten eller likvidationsprocess;
• Hävdande av rättsliga krav, t.ex. undersökning av eventuella brott mot gällande Allmänna villkor.

(iii) För att uppfylla våra avtalsförpliktelser: Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig en tjänst som du önskat enligt avtal. Vi kommer exempelvis att använda dina uppgifter för att svara på frågor som du skickar till oss via webbplatsen.

(iv) För att uppfylla lagliga skyldigheter: Vi behandlar dina personuppgifter om vi är lagstadgat skyldiga att göra detta, exempelvis när vi reagerar på ett rättsligt förfarande eller bindande myndighetsförfrågningar.

DATAÖVERFÖRING

Vi tillhör NovoCure Limited, en global grupp av närstående företag med databaser i olika länder. Personuppgifter som samlas in på denna webbplats kan överföras till olika destinationer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och lagras och behandlas där, inklusive länder vars dataskyddsbestämmelser inte är jämförbara med dem i EES-länderna där du har tillhandahållit dina personuppgifter. Genom att tillhandahålla dina personuppgifter samtycker du till denna överföring, lagring eller behandling. Om du exempelvis tillhandahåller dina uppgifter för direktmarknadsföring skickas dina personuppgifter till USA.

Vi vidtar alla rimliga steg för att behandla dina personuppgifter säkert och i enlighet med denna dataskyddspolicy. Novocure håller på att – enligt europeisk lagstiftning – utarbeta ett koncerninternt dataöverföringsavtal, som innehåller ett system av principer, regler och instrument i syfte att säkerställa en effektiv nivå av dataskydd, särskilt när det gäller överföring av personuppgifter utanför EES och Schweiz.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi sparar dina uppgifter så länge som nödvändigt för det syfte för vilket du gav tillhandahöll uppgifterna och i enlighet med vår policy för datalagring, som har utvecklats i enlighet med gällande dataskyddslag. Vi kan spara uppgifter under en längre tid, i den utsträckning som vi är skyldiga att göra det i enlighet med gällande lagar och tillämpliga förordningar och/eller i den mån det är nödvändigt för att uppfylla våra lagliga rättigheter eller specifika affärsbehov.

Observera att borttagning av tredje part kan dröja ett tag, även om du ber oss att radera dina uppgifter och att borttagna uppgifter kan finnas kvar på säkerhetskopior inom en rimlig tidsperiod.

DINA RÄTTIGHETER

Om vår behandling av dina uppgifter är föremål för Europeiska unionens dataskyddsbestämmelser har du rätt att:
• under vissa förutsättningar få kopior på dina personuppgifter;
• begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter om du tvivlar på dess exakthet, om du tror att behandlingen inte skulle vara laglig eller av annan anledning är emot behandlingen, eller om Novocure inte längre behöver dina personuppgifter och du behöver dem för en egen lagstadgad rättighet;
• begära korrigering eller radering av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.

Begäran om att radera personuppgifter omfattas av tillämplig lag och de skyldigheter som åläggs oss gällande etisk rapportering eller arkivering resp. lagring av handlingar.

Om du vill utnyttja de rättigheter som nämns ovan, kontakta oss skriftligen på:

NVCR Sweden Filial
PO Box 809
101 36 Stockholm
Sweden

Tillhanda EU Data Protection Officer Anastasios Papadopoulos c/o Todd Longworth, General Counsel and Privacy Officer

dataprotection@novocure.com

Tel. +41 41 455 36 00

Var god och skicka inte några okrypterade personuppgifter via e-post till oss.
Vi vill också hänvisa till att vi kontrollerar äktheten i varje korrespondens vi mottar via e-post som begär tillgång till eller ändring av dina uppgifter.

Du har också rätt att klaga till en Datainspektionen inom EU om du tror att dina personuppgifter inte behandlas i överensstämmer med gällande dataskyddslagar.

SÄKERHET

Säkerheten för dina personuppgifter är mycket viktig för oss. Vi vidtar lämpliga åtgärder, bl.a. tekniska, administrativa och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter som tillhandahålls mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst eller överföring, ändring och radering. Internet-säkerhets- och överföringsprocesser är dock inte hundra procent säkra. Även om vi gör allt för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för dina uppgifter när de överförs till vår webbplats, varje överföring sker på egen risk. Var alltid försiktig när du överför personuppgifter via internet.

COOKIES

Cookies är små textfiler som kan krypteras och lagras av de besökta webbplatserna på din dators hårddisk.

Cookies hjälper användarna att använda webbplatser bättre och ger viktig information till operatören av en webbplats. Dessa cookies innehåller inte någon programvara. I allmänhet finns det två typer av cookies: Cookies som endast används under ditt besök på webbplatsen och sedan raderas, och cookies som existerar längre, lagras permanent på en webbplats och aktiveras varje gång du besöker den. Novocure använder båda typerna av cookies för att förbättra innehållet på webbplatsen och för intern marknadsforskning ta fram sammanfattande statistik över enskilda besökare på vår webbplats. Du kan ta bort båda typerna av cookies genom att tillämpa lämpliga webbläsarinställningar.

När du besöker vår webbplats placerar vi en ”cookie” på din dator för tilldelning av ett session-ID och baserat på innehållet som är upprättat i enlighet med dina intressen. Detta gör att du lättare kan använda vår webbplats vid framtida besök.

Webbläsare tillåter vanligtvis att cookies tas bort från hårddisken eller blockeras eller att man varnas när en cookie dyker upp. Det är upp till dig om du vill acceptera eller neka cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan ändra dina webbläsarinställningar så att du har möjlighet att neka cookies. Om du blockerar cookies på din dator kanske du inte har tillgång till alla funktioner och egenskaper på webbplatsen. För mer information om cookies och var de placeras, hur de hanteras och hur de kan raderas, se www.allaboutcookies.org.

KONTAKT OSS

Om du har några frågor, kommentarer eller förslag om denna dataskyddspolicy eller våra interna dataskyddsmetoder, kontakta oss på:

NVCR Sweden Filial
PO Box 809
101 36 Stockholm
Sweden
Tillhanda EU Data Protection Officer Anastasios Papadopoulos c/o Todd Longworth, General Counsel and Privacy Officer

dataprotection@novocure.com

Tel. +41 41 455 36 00

Sign up for our exclusive newsletter to get the latest update.

GO
Thank you for subscribing
Vi har uppdaterat vår dataskyddspolicy. Du hittar ytterligare information i vårdataskydds- och cookiepolicy
+