Webbplatsen www.OPTUNE.se (nedan kallad ”webbplats”) drivs av Novocure GmbH (nedan kallad ”Novocure”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”).

Godkännande av användarvillkoren och ändringar

Genom att använda webbplatsen godkänner du användarvillkoren och bekräftar att du har tagit del av informationen i dataskyddspolicyn som beskriver våra metoder för insamling, lagring, användning och överföring av personuppgifter som samlats in via webbplatsen, samt att följa dataskyddsbestämmelserna och användarvillkoren. Om du inte godkänner användarvillkoren och dataskyddsbestämmelserna får du inte fortsätta använda webbplatsen.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst genom att ändra denna sida.

Tillförlitlighet för den visade informationen

Novocure strävar efter att sammanställa, noggrant granska och regelbundet uppdatera all information på denna webbplats efter bästa förmåga och samvete. En garanti för fullständighet, korrekthet och ständig aktualitet av denna information kan dock inte lämnas. Dessutom tar Novocure inget ansvar för eventuella skador som uppkommit i samband med hämtningen av denna webbplats eller användningen av innehållet på den. Novocure förbehåller sig rätten att när som helst, utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande, komplettera, ändra eller ta bort innehållet på denna webbplats.

Vi varken bekräftar eller garanterar effektiviteten, rimligheten eller lämpligheten för vissa produkter, metoder, behandlingar, tjänster eller annat informationsmaterial som är tillgängliga på webbplatsen, är tillgängliga via denna eller på annat sätt står i samband med denna.

Vi tar inget ansvar för någon rådgivning, något behandlingsförlopp, någon diagnos eller någon annan information, några andra tjänster eller produkter som nämns på webbplatsen, är tillgängliga via denna eller på annat sätt står i samband med denna och frånsäger oss uttryckligen allt ansvar som resulterar från denna, som står i samband med denna eller ansvar gentemot tredje part.

Det är inte webbplatsens mål att ge medicinsk rådgivning eller att ge instruktioner om hur man använder våra produkter. Därför får webbplatsen inte användas som utgångspunkt för hälsorelaterade beslut. Denna information får inte användas istället för en väl underbyggd medicinsk rådgivning från en kvalificerad läkare angående eventuella frågor eller problem som du har gällande ditt hälsotillstånd, den potentiellt positiva effekten eller eventuella biverkningar av en medicinsk produkt.

På webbplatsen kan videor och/eller foton på personer visas som använder Novocure-produkter. Dessa personer kan vara patienter eller skådespelare.

Immateriell äganderätt

Vi ägare eller licenstagare till alla immateriella rättigheter (inklusive upphovsrättigheter) med avseende på all text, grafik och maskinkoder på denna webbplats, till dess övergripande utformning och till val, arrangemang och presentation av all information på denna webbplats.

Allt innehåll på denna webbplats är skyddat av upphovsrätt och/eller immateriella rättigheter och får inte ändras, överlämnas, visas eller överföras utan föregående skriftligt samtycke. Från nedladdat material får inte upphovsrättsinformation, annan information om immateriella rättigheter, redaktionsruta eller annan information om ursprunget tas bort.

Novocure ™, Novocure ™-logotypen, TTFields ™ och NovoTTF ™ är varumärken som är registrerade av Novocure Ltd. i USA och/eller i andra länder. Övriga produkt- eller servicenamn resp. logotyper från Novocure som avses i dessa villkor är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Novocure Limited. Om ett produkt- eller servicenamn resp. en logotyp utelämnas i denna lista, innebär detta inte att Novocures avstår från varumärket eller andra immateriella rättigheter gällande det namnet eller den logotypen.

Övriga varumärken och produktnamn är deras respektive ägares egendom. Ingen information på vår webbplats får tolkas som att den kan bevilja någon licens eller användarrätt till varumärken eller logotyper.

Ansvarsfrihet

Denna webbplats tillhandahålls gratis av oss utan några säkerheter eller garantier. Vi tar inget ansvar för kvaliteten eller noggrannheten, inte heller för äktheten eller riktighet hos informationen på webbplatsen.

Därutöver tar vi inget ansvar för tekniska problem som eventuellt kan uppstå när du använder webbplatsen. I den utsträckning det är lagligen tillåtet utesluter vi härmed alla lagliga eller på annat sätt underförstådda villkor, garantier eller andra bestämmelser.

Enligt föreliggande användarvillkor ansvarar vi inte förluster eller skador som orsakats av oss, våra anställda eller företrädare under omständigheter där: (i) det inte föreligger någon kränkning av en lagstadgad omsorgsplikt som åligger oss, våra anställda eller företrädare gentemot dig, (ii) en sådan förlust eller skada inte utgör ett förväntat resultat av en sådan kränkning, och (iii) en sådan förlust eller skada beror att du har överträtt föreliggande användarvillkor. Vårt kontraktsansvar, ansvar på grund av försummelse eller annat ansvar inbegriper under inga omständigheter ersättning för indirekta, i förbigående uppstådda eller följdskador resp. skadestånd som orsakas genom användning av, oförmåga att använda eller följder av användningen av webbplatsen, med denna länkade sidor och det innehåll som visas på den, inklusive kopiering av innehåll. Ansvar tas ej heller för t.ex.: förlust av intäkter eller inkomstförlust, förlust av affärer, förlust av vinst eller förlorade kontrakt, förlust av förväntad vinst, bortkastade utgifter eller förlust av data.

Detta påverkar inte vårt ansvar för dödsfall eller personskada som härrör från försumlighet eller annat ansvar för bedräglig förvrängning eller för oriktig representation i väsentliga avseenden eller annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt gällande lag.

Ditt ansvar

Du måste se till att all information, d.v.s. även personuppgifter som du lämnar ut till oss, är korrekta och kompletta. Ändringar av de uppgifter som lämnats till oss måste du omgående rapportera till oss.

Länkar till andra webbplatser och till webbplatsen
I den mån denna webbplats innehåller information från tredje part eller länkar till tredje parts webbplatser är det enbart en extra service för användarna. Novocure ansvarar inte för innehåll som finns där och är inte innehavare av detta innehåll. Novocure tar inget ansvar för skador som uppstår i samband med hämtning av tredje parts webbplatser eller användning av innehållet på dessa sidor.

Du kan skapa en länk till webbplatsens hemsida, om det görs på ett rättvist och lagligt sätt, inte skadar vårt rykte eller om det inte dras någon fördel av vårt rykte. Du får emellertid inte ge intryck av att det finns någon form av fusion eller att vi har gett något godkännande eller någon bekräftelse, fastän så inte är fallet.

Webbplatsen får inte inkluderas i något Frameset till en annan webbplats. Du får inte skapa någon länk från en webbplats som inte drivs av dig som innehavare.

Dataskydd

Genom att använda webbplatsen bekräftar du också att du informerats om vår personuppgiftsbehandling, som du kan se här.. Läs igenom dataskyddsbestämmelserna noggrant eftersom de innehåller viktig information om användningen av dina personuppgifter.

Kränkningar

Om du bryter mot användarvillkoren kan vi vidta alla eller några av följande åtgärder: (i) inleda rättsliga åtgärder mot dig med målet att få ersättning för alla kostnader som uppkommer till följd av överträdelsen (bl.a. även rimliga administrativa, juridiska och advokatavgifter) (ii) inleda ytterligare rättsliga åtgärder mot dig och/eller (iii) lämna information till brottsbekämpande myndigheter på det sätt som vi anser nödvändigt eller om det är föreskrivet enligt lag.

Tillämplig lagstiftning och behörig domstol

För privatpersoner gäller att föreliggande användarvillkoren, deras syfte och utformning lyder under tysk lag. Vi är båda överens om den icke-exklusiva behörigheten för domstolarna i Frankfurt. Om du är bosatt i ett annat land kan du dock också väcka talan vid en domstol i ditt hemland.

För företag gäller att föreliggande användarvillkor, deras syfte och utformning (samt icke avtalsenliga tvister eller krav) lyder under tysk lag. Vi är båda överens om den icke-exklusiva behörigheten för tyska domstolarnas.

Avstående

Det faktum att en part inte eller försenat utövar eller hävdar någon rättighet eller något anspråk, som den har rätt till enligt användarvillkoren eller enligt lag, utgör inte något avstående från denna rättighet eller någon annan rättighet eller något annat anspråk, inte heller förhindrar resp. begränsar detta en framtida utövning eller ett framtida hävdande av denna rättighet, någon annan rättighet eller något annat anspråk. Ingen ensam eller specifik utövning eller ensamt eller specifikt hävdande av en sådan rättighet eller ett sådant anspråk förhindrar eller inbegriper en framtida utövning eller ett framtida hävdande av denna rättighet, någon annan rättighet eller något annat anspråk.

Så här når du oss

Om du har frågor om dessa användarvillkor, mejla oss på: supportEMEA@novocure.com

Sign up for our exclusive newsletter to get the latest update.

GO
Thank you for subscribing
Vi har uppdaterat vår dataskyddspolicy. Du hittar ytterligare information i vårdataskydds- och cookiepolicy
+